Biores

Nieuws

Duurzaam met traditie en visie – Bioenergie in Kreis Steinfurt


door Henning Steiner, projectcoördinator BioEnergienetzwerkManagement (BEM) Kreis Steinfurt

 

Uiterlijk 2050 moet de energievoorziening in de Kreis Steinfurt voor 100% uit duurzame bron komen. Nauw met dit doel verbonden zijn de klimaatbeschermende inspanningen van de Kreis Steinfurt (kreisbreed geïntegreerd concept vanaf 2010). De energe(t)hische opgave voor de toekomst luidt: ‘regionaal – decentraal – CO2-neutraal’.

 

De duurzame energetisch benutting van biomassa speelt, samen met andere vormen van ‘nieuwe’ energie, in dit kader een grote rol – de structuurwijziging moet ook in Kreis Steinfurt draagvlak vinden. Tot het eind van de vorige eeuw lag hier het accent hoofdzakelijk op de specifieke benutting van hout in traditionele vuurbronnen als ovenhaarden. Sinds ongeveer 2000’, met het afbouwen van het Agenda 21-proces, richtte men zich in de Kreis in versterkte mate op het thema ‘Energiehout’. Zo werd in opdracht van het Kreisbestuur in 2002 een onderzoek opgestart naar het potentieel van duurzame grondstoffen in de ‘Toekomstkreis Steinfurt’. Het zwaartepunt bij verdere studies lag bij boshout respectievelijk hout van houtwallen.

 

Biogasproductie sterk agrarisch getint

Met name in de biogassector kan in de Kreis Steinfurt worden teruggekeken op een relatief lange geschiedenis: de eerste ‘pioniers-biogas-installaties’ werden reeds in de jaren negentig in bedrijf genomen, terwijl pas na invoering van de EEG (Erneubare Energien Gesetz) de ook uit andere Duitse regio’s bekende ‘boom’ zich voordeed. Het is onder andere aan de vroege participatieprocessen, opgestart door het Agenda 21-bureau, te danken dat de biogasproductie in Kreis Steinfurt tot op de dag van vandaag van agrarische aard is. In deze context kwam de Fachhochschule Münster met een reeks studies, die potentiële ondernemers van informatie voorzagen en aldus de ontwikkeling van de branche in de regio stimuleerden. Een tot dan toe vermoedelijk uniek project, dat sindsdien veel navolging heeft gevonden, is de verwarming van het Kreishaus Steinfurt en nabijgelegen gebouwen door een satellieten-biogas-krachtcentrale, sinds 2006.

 

Deelname aan diverse projecten

Naast deelname aan het project ‘Energieland Biores’ is het Kreisbestuur sinds 2009 met pilotprojecten als ‘Regionaal Bio-energiemanagement’ en ‘Energiebron Houtwallen’ extra actief in de bio-energiesector. Laatstgenoemd project dient de benutting van onderhoudsafval uit houtwallen te ondersteunen en vorm te geven. Bij bio-energiemanagement ligt het accent op de gemeenschappelijke uitwerking van duurzame Bio-energieprojecten en een regionale bio-energie-strategie. De activiteiten in het kader van het jongste project, ‘Bio-energie-netwerkmanagement’, dienen eind 2013 afgerond te zijn.

 

Op weg naar 100% zelfvoorziening

Met deze maatregelen en in nauwe samenwerking met overheden en gemeenten, regionale R&D-instituten, bedrijven, agrariërs en regionale instellingen voor bosbouw en -beheer, Landwirtschaftskammer (KvK), instanties voor natuurbehoud  en het Biologisch Station Steinfurt wil het Kreisbestuur de duurzame bio-energieproductie versterken en bijdragen aan de uiteindelijke doelstelling: geheel zelfvoorzienend in energie in 2050.