Biores

Onderzoek

Wat betreft de productie van biogas kan onderzoek op verschillende punten tot verbeteringen leiden.

Zo is de onderlinge afstemming van de processtappen van groot belang. De juiste grondstoffen moeten op het juiste moment worden aan- en afgevoerd. Dit stelt hoge eisen aan het technisch management. Aspecten als de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de technische onderdelen spelen ook een grote rol.

Ook biologisch procesmanagement is van groot belang omdat de biologische processen exact op elkaar moeten worden afgestemd. Zo is de ene bacteriesoort voor zijn groei afhankelijk van het werk van de andere bacteriesoort. Goede biologische procesvoering kan het rendement sterk verbeteren. Automatisering kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

Tot slot is bedrijfseconomisch inzicht noodzakelijk omdat voortdurend kosten-/baten-afwegingen moeten worden gemaakt.

 

Met het oog op het voorgaande richt het project zich onder meer op advies, onderzoek en samenbrengen van vraag en aanbod. Een aantal voorbeelden:

 

Inventarisatie van de mogelijkheden

Alternatieven voor maïs

Kansrijke onder- en tussengewassen

Mest scheiden/innovatief drogen

Benutting van bermgras